ช่างไฟฟ้า

 

ไฟฟ้าถูกนำมาใช้งานในรูปแบบพลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน และนอกจากนี้ยังเปลี่ยนเป็นพลังงานกล ก่อให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องจักรกลมากมาย ในปัจจุบันงานไฟฟ้าจึงมีบทบาทสำคัญ ในการดำรงชีวิตอย่างมาก การทำงานที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพราะงานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง และปลอดภัยสูง หากใช้งานไม่ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ งานไฟฟ้าเป็นงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร และงานภาคสนามที่ต้องมีการปฏิบัติงานในการเดินไฟฟ้าในที่สูง ๆ ส่วนมากจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าหญิง

 

 

งานไฟฟ้าอาจจำแนกออกได้ดังนี้

 

1. งานเดินไฟฟ้าในอาคาร

 

2. งานไฟฟ้ากำลัง

 


โดย : นาย สิทธิพล ชลธี, เดชอุดม, วันที่ 28 พฤษภาคม 2545