ช่างยนต์

 

รถยนต์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวก สบายให้กับมนุษย์ในเรื่องการเดินทาง หรือแม้แต่เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ ช่างยนต์ จึงมีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมแก้ไข เครื่องยนต์นั้นให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ โดยเฉพาะยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก บุคคลที่จะเป็นช่างยนต์ จะต้องเป็นคนสู่งาน ละเอียด มีความจำดี ในการถอด ประกอบ เครื่องยนต์ ได้ครบทุกชิ้นหลังจากทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนต์แล้ว ลักษณะงานเป็นงานที่หนัก ต้องใช้แรงมาก จึงต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าช่วยในการซ่อมแซม โดยเฉพาะรถยนต์ รถบรรทุก ช่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ในการซ่อมแซมเป็นอย่างดี มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่องานสูง เน้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งตนเองและผู้ใช้บริการ

 

งานช่างยนต์ อาจจำแนกออกได้ตามลักษณะงานดังนี้

 

1. งานเครื่องยนต์เล็ก ทำงการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็ก เช่น ปั้มน้ำ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

 

2. งานเครื่องยนต์หนัก ทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถไถนา ฯลฯ


โดย : นาย สิทธิพล ชลธี, เดชอุดม, วันที่ 28 พฤษภาคม 2545