แพทย์ในสาขาต่าง ๆ


การแพทย์แผนปัจจุบันประกอบด้วย
1. แพทย์ทำหน้าที่ตรวจรักษา
2. พยาบาลทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
3. เภสัชกรทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา
4. นักเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ตรวจสิ่งต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ที่รักษาต้องจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์และมีใบอนุญาตให้ทำการรักษาได้
มีใบประกอบโรคศิลป์ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบควบคุมดูแลของแพทยสภา


อาชีพทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ
1. วิสัญญีแแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการวางยาชาและยาสลบ
2. อายุรแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้รักษาโรคทางยา
3. จิตแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด
อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
4. ทันตแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้มีหน้าที่รักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภาย
ในช่องปาก
5. ศัลยแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
6. สูติแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด
7. สัตวแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้ทำการรักษาโรคของสัตว์
8. เภสัชกร หมายถึง แพทย์ปรุงยา ,ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขา
เภสัชกรรม
9.หมอตำแย หมายถึง หญิงที่ทำการคลอดลุกตามแผนโบราณ


ที่มา: ค้นคว้าจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา สปช. ป.6/5 -6/8


โดย : นาง วิภา บุญส่ง, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 9 มิถุนายน 2545