การจัดการ

 

 

การบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้

1. ทำให้บุคคลมีความรู้ความสามารถได้เข้ารับราชการ เพราะก่อนที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในทางราชการ บุคคลเหล่านั้นย่อมผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถมาแล้ว

2. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติเท่ากันทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับราชการหรือทำงานได้เท่าเทียมกัน

3. บุคคลทที่ทำงานมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ ส่เสริมให้มีความตั้งใจในการปฎิฎิบัติหน้าที่ ทำให้มีประสิทธิภาพหรือมีผลงานดีขึ้น

 

4. ป้องกันมิให้นักการเมืองเข้ามาก้าวก่ายการปฎิบัติงานของข้าราชการประจำซึ่งจะทำให้ไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน ขาดความสม่ำเสมอ

5. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญในการทำงานให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะตระหนักถึงความเป็นธรรมที่ตนได้รับในการทำงานและผลการปฏิบัติงาน

6. เป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิของข้าราชำารหรืออาชีพรับราชการ ทำให้งานราชการได้รับความสนใจจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง ราชการจะได้คนดีเข้ามาทำงาน


โดย : นางสาว รัฐติยา สุวรรณรัฐ, โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา, วันที่ 30 ตุลาคม 2544

หน้า Of 7

 

 

  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning

สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน

 

หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้

 

 

ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน

 

 

การเกิด สัญญาจ้างแรงงาน

 

 

สิทธิของนายจ้าง ในการบังคับเมื่อ ลูกจ้างผิดหน้าที่

 

 

หน้าที่ของนายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน

 

 

นายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน จะมีสิทธิ ดังนี้

 

 

ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

 

 

สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา

 

 

สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา

 

 

สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน

 

 

สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ

 

 

ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ

 

 

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ

 

 

ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆะ

 

 

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ

 

 

ขอบเขตของ สัญญาจ้างแรงงาน

 

 

บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน

 

 

การเกิดของ สัญญาจ้างแรงงาน

 

 

ขอบเขต การใช้บังคับ กฎหมายแรงงาน

 

หน้า Of 4

 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อสนับสนุนการประเมินโครงการฝึกอบรม

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม

 

 

มารู้จัก คำว่า “Career” กันเถอะ!

 

 

สายความก้าวหน้าที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้

 

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน

 

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินหลังการฝึกอบรม

 

 

การบริหารจัดการสายอาชีพของพนักงานต่างวัย

 

 

สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ

 

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม

 

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม

 

 

การประเมินผลงานฝึกอบรม : หลักทั่วไป

 

 

การวิเคราะห์บุคคล (Person Analysis)

 

 

การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้

 

 

การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม

 

 

แรงจูงใจของผู้เข้ารับการอบรม (Trainee Motivation)

 

 

ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainee Ability)

 

 

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

 

 

คุณประโยชน์ของการพัฒนาอาชีพ

 

 

ความหมายของ การพัฒนาอาชีพ

 

 

ระบบพี่เลี้ยง : มาตรการเสริมที่มีประโยชน์

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System


 

Vao day nghe bai nay di ban                 http://www.freewebtown.com/gaigoisaigon/