ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีส่วนช่วยองค์กรธุรกิจได้อย่างไร

ในโลกปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคของคววามก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านInformation  System(IS)คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการทำธุรกิจการผลิต  การรายงานการผลิตเพื่อความอยู่รอดของหน่วยงาน  จะต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารชัดเจนและรวดเร็วเข้ามาช่วย โดยปัจจุบันจะมีการนำ Information  Technology(IT)เข้ามาช่วย เช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network)ซึ่งจะช่วยนำเสนอข้อมูลต่างๆที่สำคัญทันเหตุการณ์ คนที่ตัดสินใจ  โดยเฉพาะผู้บริหารในปัจจุบันจึงก้่้าวขึ้นสู่การทำงานในรูปแบบOnline(chife Executive Officer Go Online)มากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปผู้บริหารแบ่งได้  3 ระดับ

1.ผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

2.ผู้บริหารระดับกลาง เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ  ทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบวว่างานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่รวมทั้งการจัดสรรหาทรัพยากร

3.ผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้จัดการบริษัท อธิบดี  เจ้ากระทรวง  ระดับประเทศ คือ นายกรัฐมนตรี องค์กรเอกชน ผู้บริหารระดับสูงคือบอร์ด

กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย

ทิศทางและแผนกลยุทธ์  ในสภาพปัจจุบันที่ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมากจะต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

 แหล่งอ้างอิง : สนธาภรณ์ จิตสัมบูรณ์มิตร.\"ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีส่วนช่วยองค์กรธุรกิจอย่างไร.บริหารธุรกิจรังสิต4,7,ก.ค-ธ.ค2544. 47-57

โดย : นางสาว ดวงกมล ณ สงขลา, สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 14 สิงหาคม 2545