การจัดเก็บข้อมูล

     metadata:การจัดเก็บข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

   เมต้าเดต้า (matadata) เป็นคำค่อนข้างใหม่และได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ในปัจจุบัน เมต้าเดต้าคือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล (data about data ) โครงสร้างของข้อมูลที่เกี่ยว กับข้อมูล (structured data about data ) สารสนเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต ( information about a resource ) สารสนเทศในการทำแคตาล็อก ( cataloging information ) ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือการพรรณาทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต  เมต้าเดต้า คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์เหมือนกับการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ/สิ่งพิมพ์จากบัตรรายการหหรือ opac

 

 

  ห้องสมุดส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เมดาต้าดังนี้

  1.เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล

  2. จัดหาข้อมูลเพื่อแคตาล็อก

  3. จัดหาข้อมูลเพื่อเคลื่อนย้ายหรือโอนถ่ายข้อมูล

  4. จัดหาข้อมูลเพื่อในการสืบค้น

  5. จัดหาข้อมูลเพื่อจะได้รู้ถึงเนื้อหาของสารสนเทศ

  6. ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ เช่น ขนาดของข้อมูล อายุของข้อมูล

  7. ควบคุมการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล

  8. บอกแหล่งกำเหนิดของข้อมูล

  9. ทำให้รู้ว่าใครผลิตอะไรหรือผู้แต่งคือใคร

  10. ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอื่นได้

</TABLE< body></TABLE< body></TABLE< body></TABLE< body>

 


ที่มา : สุนีย์ กาศจำรูญ.\"metadata:การจัดเก็บข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ\".โดมทัศน์.22,2.กรกฏาคม - ธันวาคม 2544.39 - 43.

 


โดย : นางสาว ณัฐมล ขุนศรี, ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 15 สิงหาคม 2545