ระบบเครือข่าย
คลิกเพื่อเ
header

องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
1. Back Bone หรือกระดูกสันหลัง ได้แก่ อุปกรณ์ต่อเชื่อมและควบคุมการกระจายสัญญาณ เปรียบเสมือนระบบควบคุมประสาทในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ เราต์เตอร์ (Routher) กล่องรวมสาย (Hub) กล่องแยกสลับสัญญาณ (Switching) และเครื่องแม่ข่ายซึ่งเป็นเสมือนหัวใจหลัก ใน Back Bone
2. สายสัญญาณ (Cabling) เปรียบกับร่างกายมนุษย์ก็เหมือนเส้นเลือดที่นำเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วน ต่างๆ ของร่างกาย ในระบบเครือข่าย สายสัญญาณจะนำสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่ายหรือระหว่างลูกข่ายด้วยกันมาต่อเชื่อมกัน
3. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card) ทำหน้าที่เป็นวงจรล่าม คอยส่งและแปลสัญญาณ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่าโปรโตคอล การ์ดเครือข่ายที่มีความสามารถมากๆ จะทำหน้าที่แยกแยะและควบคุมการส่งสัญญาณได้อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพด้วย
4. ซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบเครือข่าย ทำหน้าที่ในการ เชื่อมโยงทั้งสามภาคข้างบนที่กล่าวมานั้น ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่ายได้ ซึ่งซอฟต์แวร์นั้น จะดำเนินการควบคุมในระดับพื้นฐานคือฮาร์ดแวร์ ตลอดไปจนถึงระบบซอฟต์แวร์และแอปปลิเคชั่นต่างๆ ที่จะส่งข้อมูลถึงกันและกัน ซึ่งการทำงานในขั้นตอนดังกล่าวนั้น เป็นไปตามระดับชั้นของข้อตกลงที่เรียกว่าโปรโตคอล


พิ่มข้อความ


แหล่งอ้างอิง : นาย ศรายุทธ สมบัติ, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545

โดย : นาย ธราธิป ยานการ, อุตรดิตถ์, วันที่ 20 พฤษภาคม 2546