หน้าหลัก > สังคมศาสตร์ > การศึกษา > การมัธยมศึกษา >

 
บทความในหมวดการมัธยมศึกษา ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (8 บทความ)
 
 • อีนโดนีเซีย : 111111111111
  URL : http://sansarn.com/sansarn?Comment=&q=%BB%C3%D0%E0%B7%C8%CD%D4%B9%E2%B4%B9%D5%E0%AB%D5%C2&soundex=&groupID=-1&Site=0003&mode=and&start_doc=0&end_doc=9
  แนะนำโดย สาธิตา ธำรงค์ประดิษฐ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547
 •  
 • ประเทศต่างๆในเอเชีย : ประเทศต่างๆที่ยังไม่รู้รายระเอียด
  URL : http:// www.school.net.th
  แนะนำโดย พัฒิยา สุขอุดม วันที่ 22 กรกฎาคม 2546
 •  
 • ประเทศต่างๆในเอเชีย : ประเทศต่างๆที่ยังไม่รู้รายระเอียด
  URL : http:// www.thaimail.com
  แนะนำโดย พัฒิยา สุขอุดม วันที่ 22 กรกฎาคม 2546
 •  
 • ประวัติของประเทศอินโดนีเชีย : ประวัติศาสตร์
  URL : ้http://reddragnova@poppymail.com
  แนะนำโดย ภาณุวัฒน์ ผิวแดง วันที่ 16 มิถุนายน 2546
 •  
 • แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกาาและพลศึกษา
  URL : ้http://www.geocities.com/pe_pakkadpit
  แนะนำโดย ไชยา เฉลียวพงษ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2546
 •  
 • แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
  URL : http://www.thai.net/edu_inno/lessonplan.doc
  แนะนำโดย ดร.ไพจิตร สดวกการ วันที่ 4 มกราคม 2546
 •  
 • ประวัตินักวิทยาศาตร์ : ประวัตินักวิทยาศาตร์ รายวิชา ส 606
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0204
  แนะนำโดย นางประพิศ สีสัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • สวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ : เป็นสวนป่าที่รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  URL : ้http://www.school.net.th
  แนะนำโดย นายประเทือง ใจแก้ว วันที่ 4 กรกฎาคม 2545
 • บทความในหมวดการมัธยมศึกษา ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (35 บทความ)
   
 • สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของขัาพเจ : เสด็จน่าอยู่ครู-นักเรียนชอบไปโรงเรียน
  โดย คุณกิตติโชติ จิตต์จริง วันที่ 4 กรกฎาคม 2545
 •  
 • การแบ่งแยกตะวันออกและตะวันตก : การแยกจักรวรรดิตะวันออกและจักรวรรตะวันตก
  โดย คุณจันทร์สุดา หอมหวล วันที่ 27 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย : ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย
  โดย คุณวิรัช เครือทอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2545
 •  
 • บุคคลผู้ให้กำเนิดศาสตร์ ศิลป์ : บุคคลผู้ให้กำเนินศาสตร์ ศิลป์
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • นายกรัฐมนตรีของไทย : นายกรัฐมนตรีของไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • รัฐบุรุษของไทย : รัฐบุรุษของไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • มหาราชแห่งประเทศไทย : มหาราชแห่งประเทศไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • ชื่อของกรุงเทพมหานคร : กรุงเทพ เมืองสยาม
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • ลักษณะภูมิประเทศ : ลักษณะของภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  โดย คุณศิริวัฒน์ สาดศรี วันที่ 21 เมษายน 2545


 •    Result Pages: 1  2  3  4  [Next >>] 

  [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.