คือ หมู่อะตอม หรือกลุ่มอะตอมของธาตุที่แสดงสมบัติเฉพาะของสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เช่น CH3OH (เมทานอล) CH3CH2OH(เอทานอล) ซึ่งต้องเป็นสารอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ เพราะสารแต่ละชนิดต่างก็มีหมู่ -OH เป็นองค์ประกอบ แสดงหมู่ -OH เป็นหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์
HCOOH (กรดเมทาโนอิก) และ CH3COOH (กรดเอทาโนอิก) ซึ่งต่างเป็นกรดอินทรีย์ เพราะสารทั้งสองต่างก็มีหมู่ -COOH เป็นองค์ประกอบ แสดงหมู่ -COOH เป็นฟังก์ชันของกรดอินทรีย
อนึ่งสารอินทรีย์โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นอะตอมไฮโดรคาร์บอนหรือหมู่อะตอม อื่น ๆ อีก ส่วนหนึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน ซึ่งแสดงสมบัติเฉพาะของสารอินทรีย์นั้นและเป็นส่วนที่มีความว่องไวทางเคมี กล่าวคือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดกับสารอินทรีย์มักจะเกิดตรงส่วนของหมู่ฟังก์ชัน เช่น
CH3OH + Na ----------> CH3O-Na+ + 1/2H2

ตาราง หมู่ฟังก์ชันบางชนิดและสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นองค์ประกอบ

ชนิดของสารอินทรียหมู่ฟังก์ชัน ชื่อของหมู่ฟังก์ชัน สูตรทั่วไป ตัวอย่าง
แอลเคน - - R-H CH3CH2CH3 โพรเพ
แอลคี พันธะคู่
แอลไคน พันธะสาม
แอลกอฮอล์ -OH ไฮดรอกซิR-OH CH3CH2OH เอทานอ
อีเทอร์ -O- ออกซี R-O-R' CH3-O-CH3 ไดเมทิลอีเทอร์
(เมทอลซิลมีเทน)
แอลดีไฮด ฟอร์มิล
หรือคาร์บอกซาลดีไฮด
คีโตน คาร์บอนิล
กรดอินทรีย คาร์บอกซิ
เอสเทอร แอลคอกซิคาร์บอนิล
เอมีน - NH2 อะมิโน R- NH2 CH3- NH2
เมทิลเอมีน(อมิโนมีเทน)
เอไมด เอไมด
แหล่งอ้างอิง: เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี ของโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน Brands's Summer Camp'95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์