หน้าแรก | บทคัดย่อ | บทนำ | การประดิษฐ์ | การทดลอง | ผลการทดลอง | สรุปผลการทดลอง | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | บรรณานุกรม
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้เตาปิ้งขนมปังที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เป็นแนวทางในการพัฒนาเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3.ได้นำพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานอื่น ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติที่ไมีมีมลพิษ
 
 
หน้าแรก | บทคัดย่อ | บทนำ | การประดิษฐ์ | การทดลอง | ผลการทดลอง | สรุปผลการทดลอง | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | บรรณานุกรม
--------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0-22430065