สรุปจุดเด่นของโครงการ
โครงการนี้มีจุดประสงค์เด่นดังนี้


1 .เน้นนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการงานเกษตร
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เน้นการพัฒนาความรู้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งความเข้าใจและเน้นการฝึกประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. เน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
4. เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติทำได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
5. เน้นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในการเรียนกลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ
6. เน้นการสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อม และคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรม
7. เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติใช้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
8. เป็นการส่งเสริมและแนะแนวอาชีพพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับนักเรียนไว้ใช้ในอนาคตต่อไป
9. เป็นการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ อันเนื่องมาจากการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและครูในโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน