แหล่งอ้างอิง

-เอกสารเรื่อง " มารู้จัก…มด…กันเถอะ " และ " มดแดง " เขียนโดยรศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/INTRODUCTION/Gakken79E/Page_02.html
-http://www.antnest.co.uk/
-http://www.myrmecology.org/mac/pintro.htm
-http://research.amnh.org/entomology/social_insects/ants/ant_colony_cycle.html
-http://iridia.ulb.ac.ac.be/~mdorigo/ACO/RealAnts.html
-ชีวิตน่าทึ่งของแมลง, นราธิป เวชศานติ์กุล, สำนักพิมพ์สวนหนังสือ, หน้า38-45
-สัตว์เล็กๆในสวน, แต่งโดยเทอร์รี เจนนิงส์, แปลโดย ราศรีศานติยานนท์, บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, หน้า13
-แมลง ฉบับ2, นางสิรินทร์ ช่วงโชติ, โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, หน้า 42, 48, 61
-โลกเร้นลับของแมลง, ดร.พัฒนพงศ์ ภัทรโดศล, บริษัทซีเอ็ด ยููเคชัน จำกัด, หน้า150, 39 - 50
-แมลงเล่ม5, เขียนโดย ลอเรนซ์เมานด์, แปลโดย ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ.2536 จำนวน5,000 ฉบับ, บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, หน้า56-57
-โลกของแมลง, กรมวิชาการ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์, หน้า31 - 39, 1 - 12
-โลกของสัตว์ฉบับ2, แต่งโดย ไฮด์, แมรี่โอ, พิมพ์ครั้งที่1 จำนวน 5,000ฉบับ พ.ศ.2513, ไทยวัฒนาพานิช, หน้า141 - 149
-UPDATE, ซีเอ็ด, ฉบับที่170 ตุลาคม 2544, หน้า43 - 64
-http://www.school.net.th/library/snet4/may11/ant.htm
-http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content19.html
-http://www.ku.ac.th/e-magazine/december45/agri/ant.html
-http://www.laters.com/insects/ants.htm
-http://www.carc.aist.go.jp/~kurumata/past/ants-sim.html
-วิทยาศาสตร์โหด มันส์ ฮา: แมลงพิลึก เขียนโดย Nick Arnold