แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.)
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดี่ยว

 

 

ข้อที่ 1. ..... ทางวิทยาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากปราศจาก ..... ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

. ความล้มเหลว...การแข่งขัน

. ความคิดเห็น...ความโน้มเอียง

. ความก้าวหน้า...ความร่วมมือ

. อิทธิพล...ความขัดแย้ง


ข้อที่ 2. อากาศ : เครื่องบิน
ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

. มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

. เพดาน : จิ้งจก

. อุกาบาต : อวกาศ

. แผ่นดิน : ไส้เดือน


ข้อที่ 3. ลูกบาศก์ X มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์ ขะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร

. 16

. 24

. 48

. 64


ข้อที่ 4. เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ...... ต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายถูกทำลาย ทำให้ความสามารถของร่างกาย ในการป้องกันการติดเชื้อชนิดต่าง ..... หรือลดน้อยลง จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

. กระบวนการ...สาบสูญ

. กลไก...บกพร่อง

. ปัจจัย...บั่นทอน

. ยุทธการ...สึกหรอ


ข้อที่ 5. ตุ๊กตา A B C D และ วางเรียงกันโดยที่
A วางอยู่หลังสุด
D อยู่ติดกับ B โดยอยู่หน้า B
C อยู่ติดกับ E โดยอยู่หน้า E
ตุ๊กตาตัวใดบ้างวาางอยู่หลังตุ๊กตา B

. D C และ E

. E และ D

. C E และ A

. D และ A


ข้อที่ 6. เคร่งเครียด : สันทนาการ
ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

. เกียจคร้าน...ความยากจน

. เศร้าโศก : น้ำตา

. เปียกชื้น...ฤดูฝน

. อ่อนเพลีย : การพักผ่อน


ข้อที่ 7. ถ้าเพิ่มความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งขึ้นร้อยละ 50 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

. 125

. 100

. 50

. 25


ข้อที่ 8. 31, 21, 13, ..., 3, 1
จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

. 9

. 8

. 7

. 6


ข้อที่ 9. 2, 4, ..., 14, 22, 32

. 6

. 8

. 10

. 12


ข้อที่ 10. แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้พยายามปรับปรุง ..... สตรีให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้าน ..... ทางโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของสตรียังมีอยู่ในทุกสังคม จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

. เสถียรภาพ...ความเสียสละ

. เอกลักษณ์...ความแปรปราน

. เสรีภาพ...ความลงตัว

. สถานภาพ...ความไม่เสมอภาค


 

 

คะแนน =

 

เกณฑ์ 80% ขึ้นไป

ถือว่าคุณมีไอคิวอยู่ในระดับสูง

เกณฑ์ 50% - 80%

ถือว่าคุณมีไอคิวอยู่ในระดับปานกลาง

เกณฑ์ ตำกว่า 50%

ถือว่าคุณมีไอคิวอยู่ในระดับต่ำ


 

 

Back

สำคัญที่...พลังใจ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension

สำคัญที่...พลังใจ

        ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความรู้จักกับระบบการบำบัดรักษาในบ้านเราก่อน บ้านเราแบ่งระบบการการบำบัดรักษาเป็น 3 ระบบ เช่น
     
ระบบแรก เรียกว่า ระบบสมัครใจ คือ ระบบเปิดโอกาสให้คนที่อยากเลิกยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความตั้งใจของตนเอง

     ระบบที่สอง เรียกว่า รับบต้องโทษ คือ คนติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมและต้องโทษในกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ หรือถูกคุมขังในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายบังคับให้ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานที่คุมขังนั้นๆ

     ระบบที่สาม เรียกว่า ระบบบังคับบำบัด คือ คนติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน กัญชา ถ้าถูกตำรวจจับจะต้องถูกส่งไปบำบัดรักษาในสถานที่ซึ่งทางรัฐบาลจัดไว้ เรียกว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและถ้าถูกบังคับบำบัดรักษาแล้วยังเลิกยาเสพติดไม่ได้ ก็ต้องถูกจับติดคุก

        การรักษาผู้ติดยาเสพติด ก็ไม่วุ่นวายอะไรมาก มีขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน เช่น
     
ขั้นตอนที่ 1 เรียกว่า ขั้นเตรียมการ เมื่อเราเดินเข้าไปบอกความตั้งใจว่าจะมาเลิกยาเสพติด ทางโรงพยาบาลเขาก็จะต้องสัมภาษณ์พูดคุยซักถามประวัติกับเราหรือกับญาติที่ใกล้ชิดเราเพื่อให้เตรียมตัวและให้กำลังใจให้เลิกยาเสพติด รวมทั้งเขาจะตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ชั่งนํ้าหนัก แล้วทำทะเบียนประวัติไว้

     ขั้นตอนที่ 2 เรียกว่า ขั้นถอนพิษยา การรักษาอาการทางกายให้พ้นความทุกข์ทรมาน จากอาการอยากยาไม่ให้พวกเราลงแดง และรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากผลร้ายของยาเสพติด เช่นรักษาโรคตับ โรคปอด อะไรพวกนี้ละครับ ซึ่งก็แล้วแต่หมอเขาจะวินิจฉัย การรักษาอาการทางกายที่ผมเล่าให้ฟัง สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกรักษาผู้ติดยาเสพติดของกทม.ทุกแห่ง และ ตามสถานพยาบาลทั่วไป การรักษาในขั้นถอนพิษยาอาจจะทำเป็นแบบผู้ป่วยนอก คือ ไม่ต้องไปนอนค้างในโรงพยาบาล เพียงแต่ต้องไปรับประทานยาตามที่กำหนด หรือ จะรักษาแบบผู้ป่วยใน คือ ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล ก็แล้วแต่ความสมัครใจ และความสะดวกของเราเอง

     ขั้นตอนที่ 3 เรียกว่า ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำหลังจากการรักษาอาการทางกายแล้ว เป็นการปรับสภาพจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ อารมณ์ และ พฤติกรรมให้คืนสู่สังคมได้โดยไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก การรักษาทางกายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจและฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การทำตามขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยาก เป็นการให้พวกเราได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น รู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการฝึกอาชีพ ฝึกกิจกรรมนันทนาการที่สนุกๆ และฝึกให้เรารู้จักแนวทางการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

     ขั้นตอนที่4ตอนสุดท้าย เรียกว่า ขั้นการติดตามดูแล เมื่อเราผ่านการรักษาทุกขั้นตอนแล้วเราจะกลับไปหาครอบครัวของเราจะมีเจ้าหน้าที่นัดพบ พูดคุยกับเราอาจจะมาเยี่ยมที่บ้าน หรือเขียนจดหมายมาถาม หรืออาจจะโทรศัพท์มาคุย ถามทุกข์สุขคอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า เรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างทีความสุข ไม่มีปัญหาอะไร และที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติด อีก

1 / 10

1.      การรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด มีขั้นตอนกี่ขั้นตอน

A.     6 ขั้นตอน

B.     8 ขั้นตอน

C.     4 ขั้นตอน

D.     2 ขั้นตอน