หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 
 
 
 
     
ถึงสามแสนแจ้งความตามสำเหนียก เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี
ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี่ ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน
จึงสาปนามสามแสนเป็นชื่อคุ้ง
เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น...

 
ถึงบางพลัดยิ่งอนัดอนาถจิต
ยิ่งพินิจนึกน่าน้ำตาไหล
พี่พลัดนางร้างรักมาแรมไกล ประเดี๋ยวใจพบนางริมทางจร
   
ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต เหมือนซื่อจิตพี่ตรงจำนงสมร
มิตรจิตขอให้มิตรใจจร ใจสมรขอให้ซื่อเหมือนชื่อบาง
   
ถึงบางซ่อนเหมือนเขาซ่อนสมรพี่ ซ่อนไว้นี่ดอกกระมังเห็นกวางขวาง

 
 
คลองบางกอกน้อยบ้านเรือนบางพลัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับบางกรวย

สุนทรภู่เดินทางผ่านสามแสน ซึ่งปัจจุบันเรียกสามเสน บางพลัด บางซื่อ และบางซ่อน สถานที่ดั่งกล่าวติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา บางพลัดมีอาณาเขตติดกับบางกรวย อยู่ริมเจ้าพระยาฝั่งซ้าย(จากบางกอกน้อยไปอยุธยา) สำหรับ บางซื่อ บางซ่อน มีอาณาเขตติดกัน ปัจจุบันอยู่ในอำเภอดุสิต ตำบลบางซื่อ และตำบลบางซ่อน
บ้านเรือนริมฝั่งเจ้าแม่น้ำพระยาบริเวณบางโพ ซึ่งอยู่ในเขตบางซื่อ
จากคำประพันธ์สุนทรภู่ใช่ชื่อสถานที่แสดงความในใจตลอด โดยเฉพาะบางซื่อเป็นคำประพันธ์ยอดนิยม ที่นักกลอนต้องท่องจำได้
   
ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต เหมือนซื่อจิตพี่ตรงจำนงสมร
มิตรจิตขอให้มิตรใจจร ใจสมรของให้ซื่อเหมือนชื่อบาง
   
กลอนบทนี้สุนทรภู่ใช้ชื่อสถานที่บางซื่อมาเปรียบเทียบกับจิตใจของผู้หญิง