ระบบหมุนเวียนเลือด
             ระบบหมุนเวียนเลือดประกอยด้วยหัวใจอยู่ในแอ่งหัวใจ (pericardialcavity)
ในช่องตัวใต้ฟาริงซ์เลือดประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงซึ่งมีนิวเคลียสรูปไข่และเม็ดเลือดขาว
ที่มีรูปร่างแบบอมีบาหัวใจมี2ห้องคือเอเตรียมรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว
ส่งเข้าเวนตริเคิลเพื่อส่งไปฟอกที่เหงือกจากเหงือกจึงส่งเลือดที่ฟอกแล้วไปเลี้ยงร่างกาย

ขั้นตอนการฟอกเลือดของปลา

        
1. หัวใจ   2.หัวใจส่วนสูบฉีดเลือด ( Ventral aorta )   3.เงือก ( กรองเลือด )    4.เส้นเลือดหลัก ( Dorsal aorta )   5.ร่างกาย
 


ภาพแสดงลักษณะเหงือกและเส้นเลือดของปลา
 

กลไกการหมุนเวียนเลือดของปลา