ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ได้ผลิตกระถางกาบมะพร้าวที่ใช้วัสดุผสมต่างกัน แล้วนำต้นไม้มาปลูกโดยใช้ต้นฤาษีผสมปลูกกระถางละ 1 ต้น ทำการทดลอง 3 การทดลอง แต่ละการทดลองมีกระถางชนิดละ 1 ใบ คือ กระถางกาบมะพร้าวไม่มีวัสดุผสม กระถางกาบมะพร้าวผสมแกลบเผา และกระถางกาบมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสง ใช้เวลาศึกษาทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์

                      

ตัวแปรต้น  คือ วัสดุผสมกระถาง ได้แก่ แกลบเผา และเปลือกถั่วลิสง
ตัวแปรตาม   คือ การเจริญเติบโตของต้นไม้
ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกระถางปริมาณของวัสดุผสมกระถาง ชนิดอายุและขนาดของต้นไม้ ชนิดและปริมาณของดิน   ปริมาณน้ำ เวลาที่รดน้ำ ชนิดและปริมาณของปุ๋ยคอก ระยะเวลาในการทดลอง สถานที่ทดลอง

                    

กระถางกาบมะพร้าว หมายถึง กระถางต้นไม้ที่ใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุในการผลิต
ปุ๋ยคอก หมายถึง มูลวัวแห้งที่บดละเอียด
ความทนทานของกระถาง หมายถึงการแตกของกระถางเมื่อปล่อยให้ตกจากระดับความสูง1เมตรถ้ากระถางไม่แตกแสดงว่ากระถางมีความทนทาน
ความสามารถในการอุ้มน้ำของกระถาง

  หมายถึง น้ำหนักของกระถางเพิ่มขึ้นเมื่อชั่ง

หลังจากรดน้ำทิ้งไว้ 2 นาที ถ้า กระถางมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก แสดงว่า

กระถางสามารถอุ้มน้ำได้ดี

 

การเจริญเติบโตของต้นไม้

 หมายถึง ความสูงของต้นไม้เพิ่มขึ้น โดยวัดความสูงของ

ต้นไม้จากระดับดินในกระถางถึงปลายยอดสุด

                       

  1. สามารถผลิตกระถางจากกาบมะพร้าวที่มีวัสดุผสมต่างชนิดกันได
  2. สามารถนำกระถางกาบมะพร้าวที่ได้จากการศึกษาทดลองไปใช้ประโยชน์ได้

           

โรงเรียนพินิจวิทยา  102  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ - ลำปาง - งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์/โทรสาร 054-322407

HOME    BACK