บทนำ

                           ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                     จุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า

                     สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

                     ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

                     ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน         

          ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตผลทางการเกษตรมากมายหลายชนิด ในอดีตเคยีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  แต่เนื่องด้วยมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากทำให้พื้นที่ป่าของเมืองไทยมีจำนวนลดลง สาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ปัจจุบันมีผู้นำเอากากจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ซึ่งสามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าได้

          โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  "สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้"  จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอย่างมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชสวน  พืชไร่  และผลไม้ต่างๆ  ก่อให้เกิดกาก  และขยะมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนมาก  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานจึงคิดว่าควรจะหาวิธีการที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ  จากคุณสมบัติของถ่านไม้ที่สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นในภาชนะ  หรือตู้ที่ปิดสนิทได้  โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นอับในตู้เย็น  เป็นต้น  โดยการทดลองนำเอาเปลือกทุเรียน  และแกนข้าวโพดที่จะต้องถูกทิ้งไปเป็นขยะนำมาเผาและบดให้เป็นผงถ่าน  แล้วนำมาผสมกับแป้งเปียก  เมื่อแห้งแล้วนำมาขึ้นรูปให้สวยงามตามแบบพิมพ์ที่ต้องการ  เช่น  ลายการ์ตูน  ลายผลไม้  หรือลายสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น  แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อดับกลิ่นในตู้เย็น

          โครงงานนี้เป็นโครงงานที่จัดทำได้ง่าย  ลงทุนน้อย  ฝึกให้เกิดทักษะในการคิดการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์  การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์  ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  การทำงานเป็นทีม  โดยตั้งสมมุติฐานว่าผลิตภัณฑ์ถ่านจากเปลือกทุเรียนและแกนข้าวโพดมีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีเช่นเดียวกับถ่านไม้  ลดปริมาณขยะ  ลดการตัดไม้ทำลายป่า  และอาจจะพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเอง  หรือสามารถประยุกต์นำกากเปลือกของผลไม้ชนิดอื่นที่มีในแต่ละชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  กากอ้อย  มันสำปะหลัง  เปลือกสับปะรดที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น

Top

  จุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า

          เนื่องจาก  "ถ่านไม้"  มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับกลิ่นอับ  กลิ่นอันไม่พึงประสงค์เราจึงมีจุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาการนำกากผลไม้ซึ่งเป็นขยะ  ในที่นี้ได้นำเอาเปลือกทุเรียน  แกนข้าวโพด  มาทดลองทำเป็นผงถ่าน  และนำไปทดลองใช้ดับกลิ่นในตู้เย็น  และทำการศึกษาดังนี้

          -  ศึกษาวิธีการเผาเปลือกทุเรียน  แกนข้าวโพดให้ได้ถ่าน

          -  ศึกษาคุณสมบัติในการดับกลิ่น  เปรียบเทียบกับถ่านไม้

          -  ศึกษาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย  ในการใช้และเกิดความสวยงาม  จนสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาจำหน่ายได้

Top

  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

          ผลิตภัณฑ์ถ่านจากเปลือกทุเรียน  และแกนข้าวโพดมีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีเช่นเดียวกับถ่านไม้  ลดปริมาณขยะ  ลดการตัดไม้ทำลายป่า  และอาจจะพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเอง

Top

  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

          -  สถานที่     โรงเรียนภัทรวิทยา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          -  ระยะเวลา  พฤศจิกายน  -  ธันวาคม  ๒๕๔๖

          -  ผู้ทดลองใช้ผู้ร่วมพัฒนาผลงาน  และอาจารย์ที่ปรึกษา

          -  เปลือกทุเรียน  แกนข้าวโพดที่ได้จากการขอแม่ค้าในตลาด

Top

  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

          ตัวแปรต้น          ประเภทของถ่านที่ใช้

          ตัวแปรตาม         ความสามารถในการดูดซับกลิ่นอับเหม็น

          ตัวแปรควบคุม      ปริมาณของถ่านไม้  กับปริมาณของถ่านที่ได้จากการเผาเปลือกทุเรียน  และแกนข้าวโพด  ปริมาตรของสถานที่ที่ใช้ดูดกลิ่น

Top

กลับสู่หน้าหลัก