b5_htm_smartbutton1.gif
bar01_dot1x1_blue_34.gif 

 tuk.jpg


pic13.jpg
 

pic14.jpg
 

แรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า

    ในการทัศนศึกษาในปีการศึกษา  2543 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนธานี  จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าชมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ในระดับประเทศซึ่งเป็นการประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำอัดลม    และฐานยิงจรวดที่มีโครงงานสร้างไม่ซับซ้อนมาก
 จากการพบเห็นดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการคิดประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ  และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนบังเกิด
ความสำเร็จอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 
แนวทางการศึกษาค้นคว้า

          เริ่มแรกเป็นการได้ไปชมการปล่อยจรวดขวดน้ำ  จึงทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาจรวดขวดน้ำเพื่อให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยได้พบมาโดยมีการพัฒนาที่ฐานปล่อยจรวดให้มีตัวเก็บอากาศอีก 1 ตัว เพื่อให้มีแรงดันมากขึ้น พร้อมกับดัดแปลงวิธีการปล่อยจากที่   เหยียบมาเป็นคันโยกเพื่อลดต้นทุน และทำให้มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อความปลอดภัย ต่อมาได้เริ่มสร้างตัวจรวด  โดยทำ
ขนาดปีกให้เล็ก   เพื่อเพิ่มแรงหมุนและลู่ลม   แล้วเอาน้ำหนักถ่วงที่หัวของจรวดเพื่อให้จรวดไม่โค้งสูงเกินไป เมื่อถึงเวลาปล่อย
จรวด  เอาน้ำใส่จรวด แล้วอัดความดัน แล้วจึงปล่อยในการปล่อยจรวดนี้เองกลุ่มผู้ปล่อยจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน   และในขั้นตอนการผลิตผู้จัดทำจะเกิดความคิดริเริ่ม     อีกทั้งยงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

แนวคิดจากสื่อ

            เป็นการกระตุ้นให้พวกเราเกิดความคิดที่จะดัดแปลง และสร้างจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยที่ดูจากสื่อแล้วมันอาจจะยุ่งยาก
หรือสร้างลำบาก พวกเราจึงจะประยุกต์และเพิ่มเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและใช้งานได้สะดวกไม่ซับ
ซ้อนเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดกับตัวผู้เล่น จึงทำให้เกิดเทคนิคการทำจรวดขวดน้ำไปได้ไกลขึ้นมาเป็นอีกความคิดหนึ่งที่พวก
เราอยากจะสื่อหรือแพร่ความคิดนี้ให้กับทุกคนที่สนใจในการจะศึกษาการทำจรวดขวดน้ำ ไม่ว่าจะระดับแข่งขัน หรือเล่นเอง

 

 

 

 bar01_dot1x1_blue_35.gif

 

 

 

 

 

 

  

 

  digital_back.gifBACK

 digital_home.gifHOME

 digital_next.gifNEXT

 


 bar007_blue_11.gif