ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
ภาณุพงษ์ ขันติวงศ์
ชื่อเล่น - เอ็กซ์ต้า
พงศธร จวงจัทร์
ชื่อเล่น - อั๋น
ศุภพิชญ์ แสงนนท์
ชื่อเล่น - ต้องตา
สุกัญญา บัวแย้ม
ชื่อเล่น - แนน
อภิเชษฐ์ บัวไข
ชื่อเล่น - ปู
ณัฐพร บุญจันทร์
ชื่อเล่น - เอ๋
หยาดพรม เทือกอุดร
ชื่อเล่น - ยุ้ย
ศิรินภา แก้วสา
ชื่อเล่น - ดวง
วารุณอร วงษ์ขันธ์
ชื่อเล่น - เจน
นางสาวจุฬารัตน์ รวมสุข
ชื่อเล่น - Isabella
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความสมาชิก
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธ
วันที่ 29 กันยายน 2554 11:19:05

 

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  
                                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ชื่อผู้รายงาน       นางลาวัลย์ จำปาเทศ
ที่ทำงาน                            โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
ปีการศึกษา         2553
บทคัดย่อ
 
                              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง                  ( Purposive Sampling ) ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ มีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  จำนวน 5 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test (Dependent Samples)
 
                 ผลการศึกษา พบว่า
 
                   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ     81.89  / 81.48  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
           2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเท่ากับ  0.6122 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.22
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์     ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เซต สำหรับ        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 5 เล่ม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดย : wan1973
ระดับ : อนุบาลหมีน้อย
คะแนนสะสม : 5
เรียกดูบทความนี้ 5,905 ครั้ง

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.