ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
That K
ชื่อเล่น - THAT
Nat Ta
ชื่อเล่น - JN
fghgn fgdf
ชื่อเล่น - mmtt
ปิยนุช พละศักดิ์
ชื่อเล่น - อุ๋ย'ไง
ณัฐวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น - bas
ขนิษฐา คำบำรุง
ชื่อเล่น - ดิว
- -
ชื่อเล่น - armtech
นวพล มีภู่เพ็ญ
ชื่อเล่น - Arima-CG
เอก เอมสุวรรณ์
ชื่อเล่น - เอก
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความสมาชิก
สอนดีอยากเผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
วันที่ 22 กันยายน 2551 22:39:15

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

 

โดย  นางศรีประไพ   บุญเจริญ   

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 5 ซึ่งผู้รายงานมีประสบการณ์ในการสอนมานาน 22 ปี ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 ในหลายลักษณะ เช่น การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การตอบคำถาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผลปรากฏพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)  ปีการศึกษา  2549  ร้อยละ  50     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต่ำกว่า 3 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง   และมี ระดับคุณภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมายไว้

จากเหตุผลดังกล่าวผู้รายงานจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงได้ทำการสร้างแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  การหารและโจทย์ปัญหาระคนโดยใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาฝึกนักเรียน  ของโรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต1ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.     แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และโจทย์ปัญหาระคน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และโจทย์ปัญหาระคน ภายหลังได้รับการสอนด้วยแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่จะนำรูปแบบของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาไปใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ได้นำไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยได้ดำเนินไปตามขั้นตอนและมีสิ่งที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                        ประชากร  ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1   ห้องเรียน รวม    22   คน

                        กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  22  คน

2.      ตัวแปรที่ศึกษา

                        ตัวแปรอิสระ  คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา

                        ตัวแปรตาม   คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา

3.      ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

        คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน     25     วัน  วันละ  1  ชั่วโมง   รวม  25  ชั่วโมง

4.      เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ประกอบด้วย

o      โจทย์ปัญหาการบวก

o      โจทย์ปัญหาการลบ 

o      โจทย์ปัญหาการคูณ

o      โจทย์ปัญหาการหาร

o      โจทย์ปัญหาระคน

5.      เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

{   แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา

{   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา

{   แบบทดสอบย่อยหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนในแต่ละชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.     หาประสิทธิภาพของชุดของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละชุดโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด กับคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบท้ายชุดการสอน โดยคิดเป็นร้อยละ จากนั้นนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.     ศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t-test – Dependent

 

 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

                ผู้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคิดคำนวณ  ดังต่อไปนี้

1.      หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

1.1       หาค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC)

1.2     หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารและโจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีของ  Brennan

1.3     หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารและโจทย์ปัญหาระคน  โดยใช้วิธีของ  Lovett

2.    หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารและโจทย์ปัญหาระคน ตามเกณฑ์  80/80

วิธีดำเนินการทดลอง

                ในการดำเนินการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.             ก่อนที่จะทำการสอนโดยใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละชุด นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนทำ โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วบันทึกคะแนนเก็บเป็นผลคะแนนก่อนเรียน (Pretest)

2.             ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกการแก้ปัญหา ตามลำดับตั้งแต่แบบฝึกชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5 แต่ละชุด ภายหลังจากการเรียนจบแบบฝึกทั้ง 5  ชุดแล้ว ผู้รายงานได้นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมไปทำการทดสอบนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) 

3.             นำคะแนนจากการทำแบบฝึก แบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ และการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร และโจทย์ปัญหาระคน  พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ซึ่งปรากฏผล ดังนี้

1.    ประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร และโจทย์ปัญหาระคน โดยภาพรวมของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหานี้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.31/83.18 และประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาย่อยทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยจำแนกได้ ดังนี้

ชุดที่ 1  โจทย์ปัญหาการบวก  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ    88.33/85.30

ชุดที่ 2  โจทย์ปัญหาการบวกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ  83.20/86.40

ชุดที่ 3  โจทย์ปัญหาการคูณมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ    82.33/82.86

ชุดที่ 4  โจทย์ปัญหาการหาร มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ  81.43/80.60

ชุดที่ 5   โจทย์ปัญหาระคน   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ  81.30/82.26

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ภายหลังการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

โดย : ครูเล็ก เล็ก
ระดับ : ประถมก.กา
คะแนนสะสม : 20
เรียกดูบทความนี้ 36,339 ครั้ง

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.