ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
เกษรา คุ้มพวก
ชื่อเล่น - กี้
vios najaa
ชื่อเล่น - vios
Pajon Kingpoon
ชื่อเล่น - pon
Kittiyaporn Prueksakun
ชื่อเล่น - New
ดารัตน์ เสาร์เพ็ชร
ชื่อเล่น - Fairy_meiji
ปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์
ชื่อเล่น - ตั้ม
พฤฟติชล พรมร้อยโท
ชื่อเล่น - แมน
ลัดดา สู่สุข
ชื่อเล่น - น้ำอ้อย
นางสาวนุจรินทร์ สังคะโห
ชื่อเล่น - แบต
บัณฑิต เปลรินทร์
ชื่อเล่น - ต่อ
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
โดย : Administrator เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 11:25:53

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

"ป้องกันและแก้ไขอย่างมีส่วนร่วม"

ประเด็นปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง Hot และ Hit ที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ต่างระดมสมอง และทรัพยากรทั้งหลายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน จึงไม่น่าแปลกใจว่า ช่วงเวลานี้ มีเวทีการประชุมพูดคุยเรื่องนี้หลากหลายวิธี 

การประชุมเวทีหนึ่งที่จัดการบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ได้แก่ เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น “ การป้องกันและแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ซึ่งได้เชิญผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ นักวิจัย แพทย์ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน พระภิกษุและสื่อมวลชน มาร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

การบรรยายที่น่าสนใจ คือประเด็น “ สถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดย รศ . พญ . สุวรรณา เรืองกาณจนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำเสนอผลการสำรวจภาคสนาม โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “ ประสบการณ์และทัศนะของวัยรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรมทางเพศในปัจจุบัน : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 15 - 25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล “ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2547 จำนวนทั้งสิ้น 1,627 ตัวอย่าง ผลการสำรวจ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 6.7 มีประสบการณ์ด้านการมีแฟน / คนรัก โดยร้อยละ 37.5 เคยมีแฟน / คนรักมากกว่า 1 คน ประเด็นที่น่าสนใจคือตัวอย่างถึงร้อยละ 11.2 มีแฟน / คนรัก มากกว่า 4 คน (5 คนขึ้นไป ) และกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 42.4 คน เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ โดยร้อยละ 16.1 เคยประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ที่น่าตกใจคือร้อยละ 13.9 ระบุว่ายอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เพิ่งรู้จักตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ผับ เธค และห้างสรรพสินค้า เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 91.5 เคยมีประสบการณ์การบริโภคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคยดูหนังโป๊จากวีดีโอ / ซีดี การดูเว็บโป๊ และอ่านหนังสือโป๊ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ทัศนะว่าปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริม / กระตุ้นให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การที่วีซีดี / ดีวีดีหนังลามกหาซื้อได้ง่าย และการแพร่ระบาดของเว็บไซด์ลามก ตลอดจนการลงภาพโป๊ / ลามกของสื่อหนังสือพิมพ์ / นิตยสารต่าง ๆ ก็มีส่วนกระตุ้นได้มากขณะที่ไม่มีที่ / แหล่งให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างระบบควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ทของวัยรุ่น และการออกกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศของนักเรียน / นักศึกษาในสถาบันการศึกษา

รศ . พญ . สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ได้นำเสนอรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น ซึ่งดำเนินการร่วมกันในผู้เกี่ยวข้องสามส่วน ได้แก่ ผู้ปกครอง โรงพยาบาล และโรงเรียน โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศิริราช จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการนำร่องในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาค ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนกุนนที , บดินทร์เดชา 3, วัดเบนจมบพิตร , ศรีอยุธยา , รัตนโกสินทร์ลาดกระบัง , สวนกุหลาบวิทยาลัย , สาธิตมัธยมจุฬาลงกรณ์ และสารวิทยา 

โรงเรียนในเขตภูมิภาค ได้แก่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎฯอยุธยา , แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น , วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และหาดใหญ่รัฐประชาสวรรค์ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การคัดกรองปัญหาวัยรุ่น การให้ความรู้และฝึกทักษะชีวิตแก่นักเรียน ในรูปแบบโครงการวัยรุ่นสัญจร การอบรมแกนนำเยาว์ชนสายใยวัยรุ่น “ วัยใสสู่เพื่อน “ การให้บริการปรึกษาในรูปแบบคลินิควัยรุ่น เป็นต้น 

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาสถานการณ์ทางเพศของวัยรุ่นมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่ต้องสำรวจ และติดตามตลอดเวลา การศึกษาวิจัยจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถให้การป้องกันแก้ไขได้ตรงกับสาเหตุ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นจำเป็นต้องมีการโปรแกรมการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมซึ่งรูปแบบกิจกรรมโดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่น่าศึกษา เนื่องจากมีความเชื่อถือในการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตเวชวัยรุ่น และมีการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งสามารถประเมินผลและติดตามผลได้นอกจากนี้จะต้องมีการผลักดันการดำเนินงานในเชิงนโยบาย และในเชิงระบบ โดยการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมมิติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริการ และองค์ความรู้ มาตรการในการดูแลทางสังคม การดูแลสื่อมวลชน และกฎหมายการรณรงค์ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาว์ชน ฯลฯ เป็นต้น ที่สำคัญคือการดำเนินงานนั้น และต่อเนื่องเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว


ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เรียกดูบทความนี้ 50,360 ครั้ง
หมวด สุขภาพ / เพศศึกษา

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

หน้า 1
ความคิดเห็นที่ 2
popnoickw
ระดับ : อนุบาลหมีน้อย
คะแนนสะสม : 0
โพสเมื่อ 29 กรกฎาคม 2009 20:23:46

งงจังครับ...อิอิ

ความคิดเห็นที่ 1
prasitporn
ระดับ : ปริญญาเอก
คะแนนสะสม : 539
โพสเมื่อ 6 กันยายน 2008 13:54:03

ผมเป็นห่วงเรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างมาก..เพราะเป็นอันตรายอย่างมากขณะทำแท้ง..

หรือตัดสินใจเอาเด็กไว้ก็จะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดู..

ส่วนสาเหตุอันดับต้นๆ ก็คือการลงภาพโป๊ / ลามกของสื่อหนังสือพิมพ์ / นิตยสารต่าง ๆ นั้น

สังคมไม่เคยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ได้เลย..ซึ่งคนที่ดูหนังสือพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่ออ่านข่าวสาร..

แต่เหตุใดจึงมีภาพโป๊อยู่หน้าแรกของหนังสือพิมพ์เลย..งงจัง..

หน้า 1


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.