ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
That K
ชื่อเล่น - THAT
Nat Ta
ชื่อเล่น - JN
fghgn fgdf
ชื่อเล่น - mmtt
ปิยนุช พละศักดิ์
ชื่อเล่น - อุ๋ย'ไง
ณัฐวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น - bas
ขนิษฐา คำบำรุง
ชื่อเล่น - ดิว
- -
ชื่อเล่น - armtech
นวพล มีภู่เพ็ญ
ชื่อเล่น - Arima-CG
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
วันที่ 22 กันยายน 2551 07:32:18

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

 

 

โดย  นายจักรินทร์   บุญเจริญ   

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในส่วนของพลศึกษาซึ่งเรียนเรื่องเล่นวอลเลย์บอลของ  โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)  อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในส่วนของพลศึกษาซึ่งเรียนเรื่องเล่นวอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 18 คน ได้ประสบสภาวะปัญหา ดังนี้

1.       นักเรียนขาดทักษะและความเข้าใจการเรียนวอลเลย์บอลเรื่องการเล่นลูกสองมือบน(การเซต)

2.       นักเรียนขาดทักษะและความเข้าใจการเรียนวอลเลย์บอลเรื่องการเสิร์ฟลูกมือบน

3.       มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวอลเลย์บอลเรื่องการเล่นลูกสองมือบน(การเซต)และการเสิร์ฟลูกมือบนในระดับต่ำและนักเรียนมีความสนใจการเรียนและฝึกฝนน้อย

จากปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกปัญหาที่จะทำการพัฒนาคือปัญหาเรื่องการเล่นลูกมือบน(การเซต)และการเสิร์ฟลูกมือบน จึงได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลเรื่องการเล่นลูกมือบน(การเซต)และการเสิร์ฟลูกมือบน  ขึ้นเพราะได้ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่าการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ การจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลในครั้งนี้ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสื่อที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้    จึงได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขึ้น  เพื่อนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.       เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1

2.     เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ  เจตคติ  คุณลักษณะ  ทักษะ  และสมรรถภาพ  ก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ได้แบบฝึกทักษะการเล่นวอลเล่ย์บอล ที่ใช้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนอีกทั้งยังทราบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาวอลเลย์บอลก่อนและหลังจาก ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ตลอดจนเป็นการชักจูงใจให้นักเรียนอยากออกกำลังกายด้วยการเล่นวอลเลย์บอล

 

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยได้ดำเนินไปตามขั้นตอนและมีสิ่งที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                    ประชากร

                    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2550    จำนวน     18    คน 

                    กลุ่มตัวอย่าง

                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้มาจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)  1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  18  คน 

                   ตัวแปรที่ศึกษา

   ตัวแปรต้น   ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการเลนวอลเล่ย์บอล

           ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเป็น

1.       ด้านความรู้ความเข้าใจ

2.       ด้านเจตคติ

3.       ด้านคุณลักษณะ

4.       ด้านทักษะ

5.       ด้านสมรรถภาพ

วิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1.       ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 ถึงจุดประสงค์ อัตราเวลาเรียน ในการเรียนกีฬาวอลเลย์บอล

2.       ศึกษาเอกสาร  ตำรา  และงานศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง

3.       ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการสอน  และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

4.     ผู้รายงานเสนอรูปแบบ แบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

5.        นำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3คน พิจารณาตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

6.       นำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข

7.     นำแบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปดำเนินการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตร และการจัดชั้นเรียนตามแผนงานของโรงเรียน

8.     ดำเนินการวัดผลก่อนการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1      โดยดำเนินการวัดตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ วัดทางด้านความรู้ ความเข้าใจ   เจตคติ  คุณลักษณะ ทักษะ  และสมรรถภาพ ซึ่งใช้เครื่องมือตามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

                ผู้รายงานได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1.       จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ์  สถานที่ ในการเรียนการสอนแก่กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า

ทำการเก็บข้อมูลจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยเครื่องมือที่ผู้รายงานเตรียมไว้ทั้ง 5 ด้าน

การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

1.       นำแบบทดสอบด้านเจตคติและคุณลักษณะ มาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

2.     นำข้อสอบความรู้ความเข้าใจมาทำการตรวจเพื่อกำหนดคะแนนของนักเรียนรายบุคคล และหาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

3.     นำผลการทดสอบทักษะ และสมรรถภาพ รวบรวมคะแนนเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ และสมรรถภาพ นำมาหาค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

4.       ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้  หาค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

5.       เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน จำแนกตามรายด้านด้วยการทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า แบบฝึกเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นนั้น สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้ง 5 ด้าน หลังการเรียนดีกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะเดียวกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 ด้าน ของก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นับว่าแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นครั้งนี้  สอดคล้องกับหลักการสอนวิชาพลศึกษา และการพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะจะสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ  ดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

โดย : ครูเล็ก เล็ก
ระดับ : ประถมก.กา
คะแนนสะสม : 20
เรียกดูบทความนี้ 55,156 ครั้ง
หมวด สังคมและวัฒนธรรม / อื่น ๆ

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.