ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
That K
ชื่อเล่น - THAT
Nat Ta
ชื่อเล่น - JN
fghgn fgdf
ชื่อเล่น - mmtt
ปิยนุช พละศักดิ์
ชื่อเล่น - อุ๋ย'ไง
ณัฐวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น - bas
ขนิษฐา คำบำรุง
ชื่อเล่น - ดิว
- -
ชื่อเล่น - armtech
นวพล มีภู่เพ็ญ
ชื่อเล่น - Arima-CG
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข่าว :
เนื้อหาข่าว
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ)
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ
รุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ)
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2556
ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์
เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
(The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong)
โครงการนี้เป็นทุนเรียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ที่จบด้านการสอนจากมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge
สถานที่เรียนคือ Oxbridge College ที่ฮ่องกง
ทุนครั้งนี้เป็นทุนฟรีทั้งสิ้น 15 ทุน และทุนสมทบอีก 15 ทุน
นอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีทัศนศึกษารอบเกาะฮ่องกง
และออกแคมป์ 2 วัน 1 คืนอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สัญชาติไทย
๒. ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี (นับถึงวันเดินทาง)
๓. กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี
๕. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
๖. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๗. มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
------------------------------------------------------------------

ประเภททุนการศึกษา

ทุนประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดทั้งโครงการ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ - ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน - ค่าที่พักปรับอากาศ (พักห้องละ ๒-๔ คน) พร้อมห้องน้ำในตัวภายในหอพัก - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สถาบันภาษา Oxbridge Education and Printing โดยอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสถาบัน - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน - ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ - ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษาในเขตปกครองพิเศษ-ฮ่องกง - ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน – สถาบัน - สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง - เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ทุนประเภทที่ ๒ ทุนสมทบจำนวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๖๔,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๙๖๗,๕๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน โดยผู้ที่ได้รับทุนประเภทนี้จะต้องชำระเงินสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ บาท ทุนการศึกษาทั้ง ๓๐ ทุนในโครงการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) และสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์ (Oxbridge Education and Publishing) จะคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าของทุนการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น ๒,๓๐๒,๕๐๐ บาท วิธีการรับสมัคร ๑. สมัครผ่านทางศูนย์ ES-ILC ประจำโรงเรียนทั่วประเทศ ๒. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ด้วยตนเอง โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุภายในเว็บไซต์

หมดเขตรับสมัครวันที 31 สิงหาคม 2556
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ชั้น 29
อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-207-2529
อีเมล contact@e-studio.co.th
Facebook : Estudiothailand www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th
โพสโดย : Administrator
วันที่ : 21 สิงหาคม 2556 15:25:42
อ่าน 1,793 ครั้ง

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.